DJ az öbölben

A DJ AZ ÖBÖLBEN HÁZIRENDJE

KEDVES LÁTOGATÓ!

A Bowman and Becker Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2462 Martonvásár, Dózsa György út 2., a továbbiakban: Tihany Beach, vagy Szervező)  által  szervezett ‘DJ az Öbölben’ rendezvény  (a továbbiakban: Rendezvény)  jelen  házirendje  a  Rendezvényre  vonatkozó  kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Tihany Beach (Tihany, Klebelsberg Kuno utca 7.)

A Rendezvény időtartama: 2020. augusztus 15. 14:00-22:00 óra között és augusztus 16.14:00- 22:00 óra között.

  1. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között – vagyis aRendezvény időtartama alatt minden nap 14 órától 22 óráig – és feltételek mellett lehet. A jeggyel rendelkező látogató (a továbbiakban: Látogató)  2020.  augusztus 15-én  és  16-án  jogosult  a  Rendezvényre  történő belépésre, mindkét napon a strand nyitásától (9 óra) 22 óráig.

2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a  Tihany Beach belépéskor karszalagra cseréli.A  karszalagot  a  Rendezvény  területén  annak  érvényességi  ideje  alatt  a  Látogató  köteles mindvégig  viselni.  Ezt  a  rendezők  ki-  és  belépéskor,  illetve  a  Rendezvény  területén folyamatosan  ellenőrizhetik.  Ha  a  látogató  karszalagja  érvénytelen,  köteles  elhagyni  a Rendezvény területét.

3./ A Tihany Beach  jogosult azon személyek belépését megtagadni, akik olyan állapotbanvannak,  amely  a  Rendezvény  kulturált  lebonyolítását,  illetve  a  Látogatók,  valamint  avagyontárgyak biztonságát veszélyezteti.

4./  A  karszalag  másra  át  nem  ruházható.  Elsősorban  a  kézen  hordott  karszalag  számítérvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan azsérülésmentesen  nem  kerülhet  eltávolításra.  A  sérült  –  átragasztott,  elvágott,  megbontott patentú,  kézfejnél  nagyobb  átmérőjű,  bármely  más  módon  manipulált,  stb.  –  karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Tihany Beach nempótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Tihany Beach eljárást indít.

5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggalvagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségrevonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát. Ellenkezőesetben elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsánsemmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat Tihany Beach-csel szemben. 

6./ A Tihany Beach a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogotarra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösentilos  a  Rendezvény  területére  kábítószert,  pirotechnikai  eszközt,  üvegtárgyat,  esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbálőfegyvert,  8  centiméternél  hosszabb  vágóélű  kést,  pillangókést,  rugóskést,  gázsprayt,ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetveegyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban –jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösenveszélyes tárgyakat bevinni.

7./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a Rendezvényre. A Látogató nem  jogosult  élelmiszert  vagy  dohányterméket  kereskedelmi  mennyiségben  bevinni  a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek  kielégítéséhez  ésszerűen  szükséges  mennyiséget  meghaladó  mennyiség.  A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

8./ A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesenlátogathatják.  A 14. (tizennegyedik)  életévüket be nem  töltött  gyermekek  csak  nagykorúcselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorúcselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

9./  A  Rendezvény  területére a  jogszabályban  meghatározott  segítő  kutyákon,  vakvezetőkutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően  házi  kedvenceket  a  Rendezvény területérebehozni  nem  ajánlott,  a Tihany Beach  javasolja azok  otthonhagyását,  vagy panzióbantörténő elhelyezését.

Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte eseténlehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii)egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, bilétaa gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál valamint a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény egész területén ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be illetve a Rendezvény területéről kitiltható.

Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus,  az állat  számára is megfelelő  körülményeket  biztosító  módon  köteles tartani, továbbá kutya ésvadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alattszájkosárral, pórázon köteles tartani. A Tihany Beach  fenntartja magának a jogot egyedilegmegtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatosellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nemmegfelelő állatok kitiltására.

A Tihany Beach javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítőkutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén akövetkező feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkalélőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve –szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítélimeg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál,vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarathelyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogatófelelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérőenviselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Rendezvény területére állatot visz be, úgy teljeskörűen felelős – mind a Szervező, mind pedig harmadik személyek felé – az ezen állat által esetlegesen okozott minden kárért.

  1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni avonatkozó jogi előírásoknak, a Szervező Általános Házirendjének (amely elérhető: https://www.tihanybeach.hu/hazirend/) és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogatóköteles tartózkodni  minden  olyan  megnyilvánulástól,  közléstől,  vagy  cselekedettől,  amely  mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagysértheti. A Rendezvény területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét, vagyvagyontárgyaik épségét, vagy a környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy egyéb,rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít.

2./ A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, ésköteles tartózkodni azok megkárosításától. A Tihany Beach  kéri a Látogatóktól, hogy aszemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék amegfelelő gyűjtőedénybe kerüljön.

3./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetTihany Beach valamint a Tihany Beach-től erre vonatkozólag engedélyben  részesülő  szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződésrendelkezései szerint), más  Látogatók,  illetve  egyéb  harmadik  személyek.  Ennek  megfelelően  a  Látogató  a Rendezvényeken   történő   részvétellel   kifejezetten   hozzájárul   arcának,   megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez,azzal, hogy ezeken a felvételeken a látogató kizárólag ilyen tartalmú kifejezettbeleegyezésével  nevesíthető.  Amennyiben  a  Látogató  közszereplőnek  minősül,  úgy  abeleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti felvételek vonatkozásában annakkészítője a Látogató  tekintetében  térben,  időben,  és  felhasználási  módban  a jelen házirendben foglaltak szerint korlátozott, egyebekben korlátlan,  átruházható felhasználásijogosultságot szerez.

A Tihany Beach, valamint  a Tihany Beach-től  engedélyben részesülő  személyek  aLátogató relációjában korlátozás                  nélkül jogosultak az itt hivatkozott felvételek hasznosítására,

felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére,közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére ésforgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatástkellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Tihany Beach a Rendezvényt, illetve akoncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti,sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módona közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve akoncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (példáulYouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy anyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

Az előzőek szerinti felvételkészítése ill. megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igénytvagy követelést támasztani a Tihany Beach-csel szemben.

A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Látogató az általakészített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja,illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplőLátogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. ATihany Beach kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogatók az előzőekbenírtakat megszegik.

4./ A Rendezvény területén a Tihany Beach előzetes írásbeli engedélye hiányában tilosbármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

5./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeketszeszes  itallal  a  Rendezvény  területén  tilos  kiszolgálni.  A  hatályos jogszabályok  alapjánkábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvénybünteti.

6./ A Rendezvény területén a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása aLátogatók számára, a Rendezvényen a Tihany Beach által szervezett eseményekkel összenem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.Mindazonáltal a Tihany Beach fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat aszervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogyilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként isolyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területénvaló közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbáa Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, nenehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el.

A Tihany Beach jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkülbefejeztetni, továbbá a Tihany Beach fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa azelőzőek  szerint  engedélyezett  demonstrációt  is  indokolás  nélkül  befejeztesse.  A  Tihany Beach kizárólagos  megítélése  szerint  jogosult  a  demonstráció  egyes  feltételeit  –  ígykülönösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben,ha a Tihany Beach egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesekazt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Tihany Beach egy általa az előzőek szerintengedélyezett  vagy  tudomásul  vett  demonstráció  tekintetében  feltételeket  állapít  meg,  arésztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

9./ A Rendezvény területén a Tihany Beach megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkelbíró  közreműködői  biztosítják  a  magatartási  és  biztonsági  szabályok  érvényesülését.  ALátogató  a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén  utasításaikat  követi.  Amennyiben  a  Látogató  ezen  személyek  eljárásával  szemben panaszt  kíván  tenni,  úgy  azt  –  lehetőség  szerint  az  azonosítószám megadásával  –  a szervező e-mailcímen teheti meg.

10./ A Tihany Beach  kéri a Látogatóktól, hogy haladéktalanul értesítsék a Rendezvényterületén található mentőtisztet, vagy a biztonsági szolgálatot, illetve a Tihany Beach egyikalkalmazottját, ha valamely személynek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.

11./ A Tihany Beach felhívja a figyelmet, hogy a Rendezvényen nagyfokú hang – ésfényhatás érheti a Látogatókat, ezért kéri, hogy a Rendezvényre történő belépés előtt ezentényt a Látogató vegye figyelembe.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A Tihany Beach kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testiépséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályokalapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káreseménykapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./ A Rendezvény Tihany Beach előtti vízfelszínre nem terjed ki. A Tihany Beach strand területéhez tartozó vízi területen  – bójával elkerített területen – kizárólag a strand normál nyitvatartása (azaz 9.00 – 18.00 között) szerint biztosít vízimentő szolgálatot az általános hárizendjében (elérhető https://www.tihanybeach.hu/hazirend/) foglaltak szerint. Ezen idősávon kívül a vízbe kizárólag mindenki saját felelősségére mehet be.

A rendezvénynek helyet adó Tihany Beach öble hajóval is látogatható, hajóval vesztegelni kizárólag a strand bójákkal lezárt területén kívül lehet. Felhívjuk a hajóval érkezők figyelmét, hogy a veszteglés, vagy az öbölben áthaladás során minden hajónak be kell tartani a Hajózási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Szervező kizárja a felelősséget minden hajózással, hajókkal kapcsolatos valamint a hajók fedélzetén történt eseményekhez kapcsolódóan.

3./ A jegyvásárlás során a Tihany Beachnek megadott adatok (név, emailcím, telefonszám) harmadik félnek nem kerülnek átadásra, a Rendezvényt követően törlésre kerülnek, kivéve ha bármely egyéb okból kifolyólag ezen adatok megőrzése a jogszabályok által meghatározott keretek között szükségessé válik.

4./ A kijelölt parkolókban valamint a kikötőben a Tihany Beach őrzést nem biztosít, ezért azott elhelyezett gépjárművek, hajók, és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Tihany Beach felelősségét kizárja.

5./ A Rendezvényt a Tihany Beach rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagyannak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Tihany Beach-et ahatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

6./ A Tihany Beach a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

7./ A Látogatók a Rendezvénnyel kapcsolatos esetleges észrevételeiket, panaszaikat,ötleteiket a hello@dialogue.hu címre küldött e-mail útján közölhetik a Tihany Beach-csel.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2020. aug 11. Tihany Beach